Juridisk fraskrivelse

Denne webside indeholder information og materiale af generel art. Denne information er kun beregnet til informationsformål. Denne webside kan indeholde information, som handler om reelle eller potentielle juridiske emner. Denne information er ikke erstatning for kvalificeret juridisk rådgivning. Du er ikke autoriseret til, og du bør ikke, stole på denne webside med hensyn til juridisk rådgivning. På ingen måde er ejerne af, eller bidragerne til, denne webside ansvarlig for de handlinger, beslutninger eller anden opførsel, du tager eller ikke tager på baggrund af denne webside. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, juridiske eller teknologiske årsager. Du handler for din egen risiko, hvis du handler på baggrund af indholdet af denne webside. Hvis du beslutter dig for at handle eller ikke handle, bør du kontakte en licenseret advokat under den relevante myndighed, hvori du ønsker eller behøver hjælp.

Denne webside kan indeholde oversættelser af den engelske version af indholdet. Disse oversættelser tilbydes kun som en bekvemmelighed. I tilfælde af, at den engelsksprogede version og en oversat version af indholdet ikke stemmer overens, har den engelsksprogede version forret. Hvis du bemærker en uoverensstemmelse, bedes du rapportere den på GitHub.

English version

This website provides information and material of a general nature. This information is intended for informational purposes only. This website may contain information that addresses real or potential legal issues. This information is not a substitute for qualified legal counsel. You are not authorized and nor should you rely on this website for legal advice. In no way are the owners of, or contributors to, this website responsible for the actions, decisions, or other behavior taken or not taken by you in reliance upon this website. This includes but is not limited to legal or technological reasons. You act at your own risk in reliance on the contents of this website. Should you make a decision to act or not act you should contact a licensed attorney in the relevant jurisdiction in which you want or need help.

This website may contain translations of the English version of content. These translations are provided only as a convenience. In the event of any conflict between the English language version and the translation version of content, the English language version takes precedence. If you notice any inconsistency, please report them on GitHub.