Отказ от отговорност

Този сайт предоставя информация и материали от общ характер. Тази информация е предназначена само за информационни цели. Сайтът може да съдържа информация, която засяга реални или потенциални правни проблеми. Информацията в него не е заместител на квалифициран правен съветник. Не трябва да разчитате на този сайт за правен съвет. По никакъв начин, собствениците и сътрудниците на този сайт не носят отговорност за действия и решения, които са взети или не на основание на информацията от сайта. Това включва, но не се ограничава само до правни или технологични причини. Решенията, които вземате, основани на съдържанието на сайта, са на ваша отговорност. Ако вземете решение да предприемете или не дадено действие, то трябва да се обърнете към лицензиран адвокат със съответната компетентност.

Този сайт може да съдържа преводи на английската версия на съдържанието. Тези преводи са осигурени единствено за удобство. В случай на несъответствие или противоречие между съдържанието на английски език и преведеното, то предимство има текстът на английски. Ако забележите такова несъответствие, моля съобщете за тях на GitHub.

English version

This website provides information and material of a general nature. This information is intended for informational purposes only. This website may contain information that addresses real or potential legal issues. This information is not a substitute for qualified legal counsel. You are not authorized and nor should you rely on this website for legal advice. In no way are the owners of, or contributors to, this website responsible for the actions, decisions, or other behavior taken or not taken by you in reliance upon this website. This includes but is not limited to legal or technological reasons. You act at your own risk in reliance on the contents of this website. Should you make a decision to act or not act you should contact a licensed attorney in the relevant jurisdiction in which you want or need help.

This website may contain translations of the English version of content. These translations are provided only as a convenience. In the event of any conflict between the English language version and the translation version of content, the English language version takes precedence. If you notice any inconsistency, please report them on GitHub.